Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

 

bnbgct06 bnbgct05 bnbgct07 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04

menuntsao5801

icon star001 หน้าแรก 

icon star001 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 โครงสร้างหน่วยงาน

icon star001 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

icon star001 ประชากร/การประกอบอาชีพ

icon star001 อำนาจหน้าที่ 

 แจ้งเรื่องร้องเรียน

 คู่มือการปฏิบัติงาน

icon star001 คู่มือสำหรับประชาชน

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คำถามถามบ่อย

icon star001 ติดต่อเรา

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน

 bu 1 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 bu 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

  ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

  แผนการดำเนินงานประจำปี

  รายงานการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  สถิติการให้บริการประชาชน

  ติดต่อสอบถาม

 

 

พยากรณ์อากาศ (วันนี้)

menuntsao5803

การประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

 โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 ประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

 โครงการปลูกป่า "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 61"

 การตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

icon show sticky พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ( 2 ก.ย. 59 ) icon update

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค. 58)

icon show sticky พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราชฯ (16 ธ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรมปันเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" 58  (6 ธ.ค.58)

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 58 (5 ธ.ค. 58) 

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันปิยมหาราช 58 (23 ต.ค. 58) 

icon show sticky โครงการค่ายร่วมใจทำดี  สามัคคีสร้างสรรค์ 58 (30 ส.ค. 58)  

 icon show sticky ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 58

 

 

  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลการเกษตรสำหรับพลเมือง

 

 

 

 

 

อัตราแลกเปลี่ยน (วันนี้)

 

 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

officent5801

> ประวัติความเป็นมา อบต.นาแต้

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และอยู่ห่างจากอำเภอคำตากล้า ตามแนวถนนสายทางหลวงสายคำตากล้า - บ้านม่วง เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  และได้รับการจดทะเบียนในวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 คือองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  เลขที่ 101 หมู่ที่ 3  ตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร

     พื้นที่ตำบลนาแต้มีเนื้อที่ประมาณ 78.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,062ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่ออำเภอต่าง ๆ ดังนี้

     ทิศเหนือ  จรดแม่น้ำสงคราม  ติดต่อเขตอำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย

     ทิศตะวันออก  จรดเขตตำบลคำตากล้า  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร

     ทิศใต้  จรดเขตตำบลหนองแวง  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

     ทิศตะวันตก  จรดเขตตำบลบ่อแก้ว  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร

> การปกครอง

     ตำบลนาแต้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

> ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลนาแต้  มีลักษณะเป็นแบบลูกคลื่น  ลอนลาดเล็กน้อยถึงที่ราบ  พื้นที่ตอนบนบางส่วนเป็นที่ลุ่มในเขตใกล้เคียงกับลำน้ำสงครามแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่  ห้วยแคน  ห้วยเตย  ห้วยปลาปาก  ห้วยลาดควาย  ห้วยเหล็กเปียก  ห้วยป่าช้ากวาง  หนองอีแหว้ ฯลฯ  โดยมีแหล่งน้ำที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เช่น  อ่างเก็บน้ำโสกนกเต็น  อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็กเปียก  นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนทางทิศใต้ของตำบลนาแต้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีบ่าง  ป่าดงคำพลู  และป่าดงคำกั้ง

> ลักษณะภูมิอากาศ

     ภูมิอากาศของตำบลนาแต้จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน  ในฤดูฝน (ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) จะมีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตลอดฤดู  แต่ในฤดูหนาว (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) จะมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกหนาในตอนเช้า  ส่วนในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดและแห้งแล้ง

> ลักษณะทางธรรมชาติ

     ดินในพื้นที่ของตำบลนาแต้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายซึ่งมีโครงสร้างไม่คงทน  เมื่อมีฝนตกทำให้เกิดการกัดกร่อนของผิวดินสูง  เป็นเหตุให้ดินถูกน้ำชะล้างสารอาหารและสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพืชไปหมด  การปรับปรุงดินทำได้ค่อนข้างยาก  เพราะการใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ  จะต้องดูแลและเรื่องการชลประทาน  และการจัดการบำรุงรักษาดินไปพร้อม ๆ กันด้วย

     การใช้ประโยชน์จากดินในพื้นที่ของตำบลนาแต้จะใช้ในการทำการเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  ทำไร่  ทำสวนยางพารา  และการปศุสัตว์  ส่วนที่เหลือใช้เป็นที่อยู่อาศัย  และเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

     ตำบลนาแต้นอกจากอาศัยน้ำฝนในการอุปโภคบริโภค  และใช้ในการทำการเกษตรแล้วยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ประกอบด้วยลำห้วยจำนวน 4 แห่ง  และหนองน้ำจำนวน 9 แห่ง

     แหล่งน้ำสาธารณะประกอบด้วย  อ่างเก็บน้ำจำนวน 5 แห่ง  ฝายน้ำล้นจำนวน 7 แห่ง  และสระน้ำสาธารณะ จำนวน 10 แห่ง

     ตำบลนาแต้  มีป่าไม้อยู่ในเขตป่าสงวนดงคำกั้งซึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณ  มีไม้แดง  ไม้เต็ง  ไม้รัง ฯลฯ.

backhome

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

 

 

 

menuntsao5804

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การรับสมัครบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๓ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำภูตอนกลาง พร้อมเทถนน คอนกรีตเสริมเหล็กต่อหัว-ท้าย ท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายหัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงธันวาคม 2560

ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลงประกาศ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561

รายงานการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.นาแต้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.นาแต้

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

รายงานการจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.นาแต้

รายงานการจัดซื้อในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน ธันวาคม 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านดอนคำ หมู่ที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)ลงประกาศวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำ

ห้วยคำภูตอนกลางพร้อมเทถนน คสล.ต่อหัว-ท้าย หมู่ 8 บ้านโพนทอง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.หนองพอกใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำภูตอนกลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสรืมเหล็กห้วยคำภูตอนกลาง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่8 

ตารางราคากลาง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน  พค.2561 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  12  บ้านหนองเม็ก  จำนวน   2   สาย

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


 

 

menuntsao5805 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตลาดสดบ้านหนองพอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแต้

 

  ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเหล็กเปียกบ้านหนองพอกใหญ่   

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสดหนองพอกใหญ่

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเหล็กเปียก

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณตลาดสดบ้านหนองพอกใหญ่

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรห้วยหนองหลิ่น หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแต้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุขสระแก้ว

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ราคากลางจ้างออกแบบจำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 บริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหหมู่บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3,4,8,12 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ2563

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากบริเวณข้างบ้านนางพัฒนา  ขันตรี หมู่ที่ 10 บ้านไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรห้วยโศกดินแดง หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรห้วยบะไข่เต่า หมู่ที่ 8 บ้านโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งการเกษตรห้วยหนองหลิ่น หมู่ ๗ บ้านสันติสุข

ขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งการเกษตรห้วยบะไข่เต๋า หมู่ ๘ บ้านโพนทอง

ขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและไปแหล่งการเกษตร หมู่ ๑๐ บ้านไทยเจริญ

 ขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งการเกษตรห้วยโสกดินแดง หมู่ ๗ บ้านสันติสุข

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ 9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ 6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนคำ หมู่ที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาแต้ หมู่ที่ 1

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านนาแต้ หมู่ที่ ๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วนาสวรรค์ หมู่ที่ 6

icon newประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาแต้ หมู่ที่ 1

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านดอนคำ หมู่ที่ 2

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านนาแต้ หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาแต้ หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนคำ หมู่ที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการวางฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ 6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการวางฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการวางฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ 9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องเปิดเผยราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ

ข่าวเปิดสอบทั่วไทย

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

 

ceontsao58011z

 

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม...

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

126950
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
48
117
583
124444
1086
4303
126950

Your IP: 3.233.220.21
Server Time: 2020-04-10 05:55:06

 

bannerlink5801

bannerlink5802

bannerlink5803

bannerlink5804

bannerlink5806

bannerlink5807

ขอมลขาวสาร 1

 

April 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร 47250  โทรศัพท์ : 042 - 707 - 866