Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

 

bnbgct06 bnbgct05 bnbgct07 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04

menuntsao5801

icon star001 หน้าแรก 

icon star001 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 โครงสร้างหน่วยงาน

icon star001 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

icon star001 ประชากร/การประกอบอาชีพ

icon star001 อำนาจหน้าที่ 

 แจ้งเรื่องร้องเรียน

 คู่มือการปฏิบัติงาน

icon star001 คู่มือสำหรับประชาชน

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คำถามถามบ่อย

icon star001 ติดต่อเรา

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 bu 1 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 bu 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

  ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

  แผนการดำเนินงานประจำปี

  รายงานการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  สถิติการให้บริการประชาชน

  ติดต่อสอบถาม

 

 

พยากรณ์อากาศ (วันนี้)

menuntsao5803

การประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

 โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 ประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

 โครงการปลูกป่า "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 61"

 การตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

icon show sticky พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ( 2 ก.ย. 59 ) icon update

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค. 58)

icon show sticky พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราชฯ (16 ธ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรมปันเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" 58  (6 ธ.ค.58)

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 58 (5 ธ.ค. 58) 

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันปิยมหาราช 58 (23 ต.ค. 58) 

icon show sticky โครงการค่ายร่วมใจทำดี  สามัคคีสร้างสรรค์ 58 (30 ส.ค. 58)  

 icon show sticky ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 58

 

 

  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลการเกษตรสำหรับพลเมือง

 

 

 

 

 

อัตราแลกเปลี่ยน (วันนี้)

 

 

อำนาจหน้าที่ ตามภารกิจหลัก

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

  อบต. คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2542  มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภา อบต. มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

    1.  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66)

    2.  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้  (มาตรา 67) 

          - จัดให้มี และ บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

          - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ

          - คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

     3. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)

          - ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

          - ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

          - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

          - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์

          - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

          - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

          - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

          - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

          - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

          - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

          - การท่องเที่ยว  

          - การผังเมือง 

  4. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2  มาตรา 16  มีอำนาจหน้าที่ในการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้

          - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน

          - การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

          - การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

          - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

          - การสาธารณูปการ

          - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

          - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

          - การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          - การจัดการศึกษา

          - การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

          - การบำรุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

          - การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

          -การส่งเสริมการกีฬา

          - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

          - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

          - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          - การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

          - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

          - การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

          - การควบคุมการสัตว์เลี้ยง

          - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

          - การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธรณสถาน อื่นๆ

          -  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          - การผังเมือง

          - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  

          - การดูแลรักษาที่สาธารณะ  

          - การควบคุมอาคาร

          - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          - การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษา  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

          - กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

          การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ นั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนจึงจะสมบูรณ์ได้ ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ยังได้เน้นให้คนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ โดยยึดแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเป็นหลัก และจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม

        การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส  ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามหลัก  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

          ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถแบ่งกำหนดภารกิจได้เป็น 7  ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตองการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ดังนี้

           5.1   ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                   1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ( มาตรา 67(1) )

                   2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร (มาตรา 68(1))

                   3. ให้มีและการบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))

                   4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))

                   5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))

                   6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)

           5.2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                   1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา67(6))

                   2. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))

                   3. ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))

                   4. การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส(มาตรา 67(6))

                   5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา16(5))

                   6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา16(5))

                   7. การสาธารณสุข การอนามัยครองครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(9))

            5.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   1.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))

                   2.  การคุ้มครองและดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  (มาตรา 68(8))

                   3. การผังเมือง (มาตรา 68(3))

                   4. ให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))

                   5. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))

                   6. การควบคุมอาคาร (มาตรา16(28))

            5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))

                   2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตร 68(5))

                   3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))

                   4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))

                   5. การท่องเที่ยว (มาตรา 68(11))

                   6. กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ (มาตรา 68(11))

                   7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (7))

                   8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเส ริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

             5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

                   1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   (มาตรา 67(7))

                   2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))

             5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   (มาตรา 67(8))

       2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม( มาตรา 67 (5) )

                   3. การจัดการศึกษา ( มาตรา 16(9) )

       4. ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ( มาตรา 17 (18) )

             5.7. ด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

                   1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))

                   2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและ

เห็นสมควร ( มาตรา 67 ( 9))

       3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน ( มาตรา 16(6))

       4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มาตรา17(3))

                   5.  การสร้างและรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น( มาตรา 17(16))

      ภารกิจทั้ง 7  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล และจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

       ภารกิจที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นนำมากำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง 3  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดำเนินการดังนี้  

         ภารกิจหลัก

            1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

            2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

            3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

            4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

            6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา

            7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ภารกิจรอง

            1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี

            2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มอาชีพ

            3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

            4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

       * หมายเหตุ  : มาตรา  67,68  หมายถึง  พ.ร.บ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล          พ.ศ. 2543  มาตรา16,17 และ 45 หมายถึง  พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

 

 

 

 

menuntsao5804

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประเมินสรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำภูตอนกลาง พร้อมเทถนน คอนกรีตเสริมเหล็กต่อหัว-ท้าย ท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายหัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงธันวาคม 2560

ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลงประกาศ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561

รายงานการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.นาแต้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.นาแต้

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

รายงานการจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.นาแต้

รายงานการจัดซื้อในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน ธันวาคม 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านดอนคำ หมู่ที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)ลงประกาศวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำ

ห้วยคำภูตอนกลางพร้อมเทถนน คสล.ต่อหัว-ท้าย หมู่ 8 บ้านโพนทอง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.หนองพอกใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำภูตอนกลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสรืมเหล็กห้วยคำภูตอนกลาง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่8 

ตารางราคากลาง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน  พค.2561 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  12  บ้านหนองเม็ก  จำนวน   2   สาย

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


 

 

menuntsao5805

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7  บ้านสันติสุข

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.12  บ้านหนองเม็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.11  บ้านสระแก้ว สายที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.11  บ้านสระแก้ว สายที่ 1

 icon newประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.2  บ้านดอนคำicon hot02

icon newประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคกลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านนาแต้hot01

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง  ราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข-สระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ ๙ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง  ราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแต้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 

ประกาศราคากลาง เรื่องการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

hot01ประกาศราคากลางโครงการท่อเหลี่ยมเพิ่มเติม2hot01

hot01ประกาศราคากลางโครงการท่อเหลี่ยมเพิ่มเติม1hot02

 hot02ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌครงการท่อเหลี่ยม คสล.ลำห้วยคำภูตอนกลางพร้อมเทถนน คสล.ต่อหัวท้ายหมู่ที่8บ้านโพนทองhot01

icon new02ประกาศราคากลางโครงการท่อเหลี่ยม คสล.ลำห้วยคำภูตอนกลางพร้อมเทคอนกรีตต่อหัวท้ายท่อเหลี่ยมหมูที่8บ้านโพนทองicon gifped

icon newประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562icon bullet

icon new03ประกาศเปิดเผยการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียนเป็นนมพาสเจอร์ไรด์ชนิดถุงและนมนมยู.เอช.ทีชนิดกล่อง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561icon pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561icon pdf

ประกาศราคาประกาบกลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนคำ หมู่ที่ 2 icon new02

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.หนองพอกใหญ่ hot02

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ icon new03

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 12 บ้านหนองเม็ก icon new02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ่โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาแต้  2.โครงก่อสร้างรายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองพอกใหญ่ 3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองพอกใหญ๋ 9/3/61hot02 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 hot01

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 hot01

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหนองพอกใหญ่ (19/2/61) icon update

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านนาแต้ (19/2/61) icon update

ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 11 บ้านสระแก้ว hot02

ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 9 บ้านดงอีบ่าง hot02

ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 2 บ้านดอนคำ hot02

ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 1 บ้านนาแต้ hot02

เงื่อนไข อาหารเสริม(นม) นมกล่อง   ราคากลางhot01

เงื่อนไข อาหารเสริม(นม)  นมพาสเจอร์ไร   ราคากลางhot01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  มิใช่งานก่อสร้าง.........ซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน  พ.ย60hot01

ราคากลางจัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติกสีขาวและผ้าประดับ ขาว-ดำ   hot02

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา hot01

ประกาศผลการเปิดซองศอบราคา รถบรรทุก hot01

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) hot02

ประกาศสอบราคาจ้างประปา ม.11 hot02

ประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรัง ม.10 hot02

ประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรัง ม.7 hot02

ประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรัง ม.6 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง ประปา ม.2 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง ถนนลูกรังไปเกษตร ม.5 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง  ศาลา ม.6 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง ประปา ม.10 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง อาคารกองสวัสดิการและงานป้องกันฯ อบต.นาแต้ hot02

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองสวัสดิการและงานป้องกันฯ (องคฺการบริหารส่วนตำบลนาแต้)hot01

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านไทยเจริญhot01

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสงhot01

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรสายหนองหวายตอนกลาง-หนองหวายตอนบน หมู่ที่ 6 บ้านวนาสรรค์hot01

ระกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังไปแหล่่งเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านสันติสูุขhot01

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน hot02

ยกเลิกประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการhot01

ยกเลิกประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ hot01

ยกเลิกประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ hot01 

ประกาศสอบราคา 60   ประปารวม 3 โครงการ icon update

ประกาศสอบราคา 60   ลงดินลูกรัง รวม  4 โครงการicon update

ประกาศสอบราคา 60   อาคาร รวม 2 โครงการ icon update

ประกาศสอบราคา พค60 icon update

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวันที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ,,,,,,,,icon update

bu 1 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒ 

 bu 1 ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๙ สายนาแต้-ดอนคำ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๓.๕๐

 bu 1 ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๑ สายหนองพอกใหญ่-ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพดอนคำเสนานฤมิตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพอกใหญ่

 

 

 

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (วันนี้)

ข่าวเปิดสอบทั่วไทย

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

 

ceontsao58011z

 

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม...

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

090882
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
61
163
920
88113
3166
4313
90882

Your IP: 18.232.124.77
Server Time: 2019-08-24 15:39:56

 

bannerlink5801

bannerlink5802

bannerlink5803

bannerlink5804

bannerlink5806

bannerlink5807

ขอมลขาวสาร 1

 

August 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร 47250  โทรศัพท์ : 042 - 707 - 866