แผนดำเนินการประจำปี

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้icon new

icon bulletแผนการด าเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(แก้ไขครั้งที่ ๑)icon new

icon bulletแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑icon new03

icon bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

icon bulletแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒